Naše storitve

Izdelujemo in organiziramo projektno dokumentacijo

Od idejne zasnove (IDZ) in idejnega projekta (IDP), s katerima se pridobi projektne pogoje in izbere najustreznejša varianta oz. način izvedbe, projekta za gradbeno dovoljenje (DGD), projekta za izvedbo (PZI), do projekta izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja, kot tudi dokazila o zanesljivosti (DZO).

Ukvarjamo se z izvajalskim inženiringom

Pripravimo ponudbe in pogodbe za izvedbo, organiziramo gradbišče, vodimo in koordiniramo podizvajalce, organiziramo sestanke z nadzorom, zbiramo in urejujemo dokumntacijo za predajo izvedenih del naročniku ter skrbimo za odpravo pripomb v garancijski dobi.

Svetujemo ter pridobivamo dovoljenja in soglasja

Od preverjanja stanja objekta ali zemljišča v zemljiški knjigi, priprav vlog za priključitev na infrastrukturo, pridobivanje vseh projektnih pogojev in soglasij na projekt, priprava vlog za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, vključno z organizacijo tehničnega pregleda z dokazilom o zanesljivosti (elaborat, ki vsebuje vso dokumentacijo, potrebno na tehničnem pregledu), do vpisa v zemljiško knjigo.

Opravljamo tudi investitorski inženiring

Pripravimo pogodbe z izvajalci, ki jih izbere naročnik, pregledujemo in pripravimo za potrditev mesečne situacije ter opravljamo še vse druge aktivnosti, povezane z naročnikovimi izvajalci.